Greenpeace News

Greenpeace blocks one of the entrances of Victoria Palace

Act, not just talk: Save Rosia Montana!

Bucharest/16th of November 2004 – Today, 20 Greenpeace activists from Romania, Austria, Germany and Hungary protested against the planned mining activities in Rosia Montana. The activists blocked one of the entrances at Victoria Palace, the office of the Romanian prime-minister Adrian Nastase. Additionally they put up two banners saying “Act, not just talk: Save Rosia Montana!” in English and Romanian and a box with petitions signed by people and asking the prime minister to stop the project. “350.000 people voted to save Rosia Montana” was written on the box, representing the number of petitions collected by Greenpeace, Formula As and Green Transylvania in the last year. “These petitions show how big the resistance of the public against this project is. This is the voice of the people and the prime minister and authorities should listen to it. This is why we are here today, to make this voice heard and get a clear commitment to ask the Ministry Council to withdraw the exploitation license”, said Anamaria Bogdan Greenpeace programme campaigner.

Gabriel Resources, the main shareholder of Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) intends to realize Europe’s largest open-cast mining operations in the locality of Rosia Montana in the Apuseni Mountains. The activities of the company imply the relocation of more than 2000 people from the area, as well as the destruction of unique national and international natural and archeological sites. “Also this mining project will represent a major obstacle in the way of Romania’s accession to the European Union in 2007 because it does not fit the sustainability criteria, which is an important request from EU”, says Anamaria Bogdan. “Quite contrary, it endangers entry because of its size, costs and human and natural consequences.” The project was heavily criticized by many Romanian and international NGOs, scientific bodies and groups. Politicians have expressed their opposition to this initiative several times, Adrian Nastase being one of them. But nothing concrete was done to stop the project. After 25.000 signatures sent to Nastase during the summer and one open letter addressed to him a month ago, both asking him to stop the project, Greenpeace thinks it is important that Adrian Nastase makes something concrete to stop once and for all the activities of the company.

“We know that we chose a provocative way to draw the attention of the prime minister on this issue, but all other approaches, coming both from us and other NGOs, did not give any result. Because of all the problems that this project poses, it should not be realized and we are asking the prime minister to act according to the wish of the people which he is representing and whose interests he is supposed to defend”, declared Anamaria Bogdan from Greenpeace.

For further information you can contact:
Anamaria Bogdan, Greenpeace press officer, 00 40 721 632396
Andrei Bogdan Bindea, Greenpeace project coordinator, 00 40 745 820816
Herwig Schuster, Greenpeace programme campaigner, 00 43 664419214

--------------------------------------------------------
Comunicat de presã Greenpeace
16 noiembrie 2004

Greenpeace blocheazã una dintre intrãrile Palatului Victoria

„Fapte, nu vorbe: Salvaþi Roºia Montanã!”

Bucureºti, 16 noiembrie 2004 – Astãzi, 20 activiºti Greenpeace din România, Ungaria, Germania ºi Austria au protestat împotriva planificatului proiect minier de exploatare a aurului ºi argintului din Roºia Montanã. Activiºtii au blocat una dintre intrãrile Palatului Victoria unde îºi are biroul prim ministrul Adrian Nãstase. Pe lângã aceasta, au mai ridicat douã bannere cu textul „Fapte, nu vorbe: Salvaþi Roºia Montanã!” în limbile românã ºi englezã. O cutie cu petiþii prin care se cerea prim ministrului sã opreascã proiectul a fost adusã de activiºti în faþa clãdirii. „350 000 de oameni au votat pentru salvarea Roºiei Montane” era scris pe cutie, reprezentând numãrul de semnãturi adunate de Greenpeace ºi Formula As în ultimul an. „Aceste petiþii aratã cât de mare este rezistenþa publicului împotriva acestui proiect. Aceasta este vocea opiniei publice, iar primul ministru ºi autoritãþile româneºti ar trebui sã o asculte. Din aceastã cauzã ne aflãm astãzi aici, pentru a face aceastã voce auzitã ºi a obþine un angajament clar cã licenþa de exploatare a companiei va fi ridicatã”, a declarat Anamaria Bogdan, purtãtor de cuvânt Greenpeace.

Compania Roºia Montanã Gold Corporation (RMGC) intenþioneazã sã realizeze cea mai mare exploatare minierã de suprafaþã din Europa în localitatea Roºia Montanã din Munþii Apuseni. Activitãþile companiei implicã utilizarea cianurii pentru extragerea aurului ºi argintului, relocarea a mai mult de 2000 de localnici din zonã, precum ºi distrugerea unor importante peisaje naturale ºi situri arheologice. „De asemenea, acest proiect minier va reprezenta un obstacol important în calea aderãrii României la Uniunea Europeanã în 2007 deoarece nu îndeplineºte criteriile de dezvoltare durabilã, o cerinþã importantã din partea Uniunii Europene”, a mai declarat Anamaria Bogdan. „Chiar dimpotrivã, pune în pericol aderarea din cauza mãrimii, costurilor ºi consecinþelor asupra mediului ºi vieþii sociale.” Proiectul a fost aspru criticat de multe organizaþii nonguvernamentale, corpuri ºtiinþifice ºi grupuri naþionale ºi internaþionale. Politicienii români ºi-au exprimat opoziþia faþã de aceastã iniþiativã de mai multe ori, prim ministrul Adrian Nãstase fiind unul dintre ei. Dar nimic concret nu s-a fãcut pentru a opri proiectul. Dupã ce s-au trimis premierului român aproximativ 25.000 semnãturi în timpul verii ºi o scrisoare deschisã acum o lunã, prin ambele cerându-se oprirea proiectului, Greenpeace crede cã este important ca Adrian Nãstase sã ia mãsuri concrete pentru încetarea activitãþilor companiei RMGC.

„ªtim cã am ales o metodã provocativã de a atrage atenþia primului ministru asupra acestei probleme, dar toate celelalte abordãri, fie din partea noastrã sau a altor ONG-uri, nu au dus la rezultatul aºteptat. Din cauza problemelor pe care le presupune, acest proiect nu ar trebui realizat, noi cerându-i primului ministru sã acþioneze conform dorinþei oamenilor pe care îi reprezintã ºi ale cãror interese se presupune cã le apãrã”, a mai declarat Bogdan Bindea de la Greenpeace.

Pentru mai multe informaþii puteþi contacta:
Anamaria Bogdan, purtãtor de cuvânt Greenpeace, 0040 721 632396
Bogdan Bindea, coordonator proiect, 0040 745 820816